Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
HE "Lešće"
HE LesceHE Lešće predstavlja drugu energetsku stepenicu u iskorištavanju vodnog potencijala rijeke Dobre.
Koncepcija rješenja je da se pregrađivanjem korita rijeke stvori akumulacijski bazen i izvrši koncentracija energetskog potencijala gornjeg toka Gojačke Dobre.
Gojačku Dobru formiraju iskorištene vode HE Gojak i preljevne vode akumulacije Bukovik.
HE Lešće je projektirana kao jednonamjensko postrojenje s mogućnošću dnevnog do tjednog izravnanja voda.
Uloga HE Lešće je proizvodnja električne energije u varijabilnom dijelu dnevnog dijagrama potrošnje.
Za HE Lešće izrađen je glavni projekt i dokumentacija za prikupljanje ponuda (tender).

 

KRATKI OPIS POSTROJENJA

HE Lešće je pribransko postrojenje s dvije glavne proizvodne jedinice i jedinicom biološkog minimuma.
Izgradnjom betonske gravitacijske brane visine 52.5 m i duljine u kruni 176.5 m formira se akumulacijski bazen ukupne zapremnine 25.7 hm3 te korisne zapremnine 17.2 hm3. Normalna kota uspora je 186.0 m n.m, duljina akumulacije 12.61 km, a površina 146.0 ha.
Na brani je predviđen preljev za evakuaciju velikih voda opremljen s dva segmentna zatvarača te ulazni zatvarači tlačnih dovoda s uređajima za upravljanje.
U tijelu brane smješteni su čelični tlačni dovodi, zatim kontrolna galerija i temeljni ispust sa zatvaračima.
Cjevovodi tlačnih dovoda glavnih agregata su promjera 4.4 m, temeljnog ispusta 1.8 m, a agregata biološkog minimuma 1.2 m.
Strojarnica je locirana neposredno uz branu, kao samostalan objekt s pripadajućim aneksom.
Glavni agregati su Francis vertikalni, a ABM Francis horizontalni.
Instalirani protok je 2x60+2.7m3/s, konstruktivni netto pad 38.18 m, instalirana snaga 42.29 MW te moguća godišnja proizvodnja 106.9 GWh.
Rasklopno postrojenje 110 kV smješteno je na lijevoj obali na platou 188.00 m n.m.

Upravljanje elektranom bit će realizirano po funkcionalnim procesnim grupama i prema slijedećim hijerarhijskim razinama:

  • upravljanje funkcionalnim procesnim grupama - pojedinačno upravljanje
  • upravljanje elektranom - grupno upravljanje
  • daljinsko upravljanje HE Lešće iz HE Gojak i nadležnog centra upravljanja.

PROJEKTNI BIRO SPLIT

  • glavni projekt i tender